תכנון תחבורה, שימושי קרקע ותכנון עיר

המחקרים בתחום תכנון תחבורה ושימושי קרקע כוללים:

  • פיתוח מודלים של תכנון תחבורה
  • מודלים לא-מצרפיים של ביקוש
  • תהליכים של תכנון כוללני בהערכת אלטרנטיבות תחבורתיות
  • השפעתם של תקציבי עלות וזמן על התנהגות הנוסעים
  • הערכת מטריצות מוצא-יעד מספירות תנועה
  • מודלים ושיטות לתכנון
  • הפעלה ובקרת קווי תחבורה ציבורית
  •  חקירת ההשלכות התחבורתיות של פיתוח ערים
  • מודלים לחיזוי בעלות רכב ורמות מינוע
  • פיתוח מודלים להערכת ההשפעות הסביבתיות בכלל וזיהום האוויר בפרט של מערכות תחבורה.