דצמבר 2011

2325149

אליאס, ז. , טולדו, ת.

מודל לחיזוי התרחשות אירועי תנועה בדרכים מהירות. 2010

  • 2325148

הלון, ש. , טולדו, ת.

השפעות האכיפה על הבטיחות בדרכים. 2010

  • 2109572

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תאונות דרכים עם נפגעים, חלק א': סיכומים כללים. 2010

  • 2079685

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כלי רכב מנועיים 2010 .

  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

כיוונים חדשים בבטיחות בדרכים

גיליון 54, דצמבר 2011

  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

נקודת תצפית מס' 13: מדדי תפקוד בטיחותי.2011