פברואר 2012

  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים בקיצור:

חוקי התעבורה: חקיקה, אכיפה וענישה. גיליון 11, ינואר 2012

 

  •  2327383

מוראדג'חיאו, ה. , אסף,צ. , שמולביץ, י.

כלי סימולציה לחיזוי והפחתת היפגעות בתאונות. 2011

 

  • 2327380

משרד התחבורה

תבחיני תכן למזעור הפגיעה בקרקע ובסביבה בדרכים בין עירוניות. 2010

 

  • 2161214

תנועה ותחבורה

גיליון 101, דצמבר 2011