תקנון המכון

1. מטרות

המכון יהווה אכסניה לפעילות המחקרית של חברי הסגל מיחידות אקדמיות שונות שפעילותם נמצאת בתחום הספקטרום הרחב של חקר התחבורה. מכון זה יהווה מסגרת לשיתוף פעולה במחקר בנושאי הנדסת תחבורה, ימנע כפילויות וייצור תנאים להפריה הדדית בין החוקרים. המכון יסייע בהכוונה וקואורדינציה של הפעילות בנושא זה בטכניון במטרה ליזום פרויקטי מחקר משותפים להנדסה אזרחית, ארכיטקטורה ובינוי ערים, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסה אוירונאוטית, הנדסה חקלאית שטחים אחרים של הנדסת תחבורה.

המכון יהיה בקשר עם גורמי המשק והתעשייה בארץ וייזום פרויקטים בעלי פוטנציאל משקי ותעשייתי. המכון יפעל בשיתוף עם כל הפקולטות והמחלקות המעוניינות בטכניון העוסקות במחקר שיש לו השלכות ישירות או עקיפות לנושא  (להלן היחידות המעוניינות).

2. מבנה

2.1 ראש המכון

בראש המכון יעמוד “ראש המכון לחקר התחבורה” שיתמנה ע”י הנשיא, בהתייעצות עם המנל”מ, בהמלצת ראשי היחידות המעוניינות, לאחר קבלת חוות דעת חברי סגל בכירים ביחידותיהם. משך המינוי של ראש המכון יהיה לשלוש שנים. ראש המכון ישמור על האופי הבין-יחידתי של המכון בכל תכניות המחקר, פיתוח המכון, מינויים וכו’, ויטפח את שיתוף הפעולה עם היחידות המעוניינות. ראש המכון יכנס לעתים מזומנות את כל חברי המכון לדיון בפעילות השוטפת של המכון, ותכניות המחקר והפיתוח שלו.

2.2 ועדת ראשי היחידות

חברי הועדה יהיו ראש המכון, ראשי היחידות המעוניינות, חבר סגל בכיר מפקולטה אחרת שיתמנה ע”י הועדה המרכזת לאחר התייעצות עם ראש המכון. ראש היחידה רשאי למנות כנציגו אחד מחברי הסגל הבכירים ביחידתו. ועדת ראשי היחידות תתכנס לקראת הגשת תקציב המכון. לקראת ישיבה זו יגיש ראש המכון דו”ח על פעילות המכון בשנה החולפת וכן תכניות עבודה

והצעת תקציב. הועדה תקיים דיון בדו”ח, בתכנית העבודה ובהצעת התקציב. התקציב שיוגש ע”י המכון להנהלת הטכניון, באמצעות המנל”מ, טעון חוות דעת ועדת ראשי היחידות. בישיבה זו תוכל ועדת ראשי היחידות לבחור ועדה מצומצמת המורכבת מראש המכון ושני ראשי יחידות מעוניינות.

ראש המכון יכנס את ועדת ראשי היחידות או הועדה המצומצמת לפחות 4 פעמים בשנה. בישיבות אלה יסמור ראש המכון מידע שוטף על פעילות המכון והועדה תחליט על חלוקת התקציבים ואשר משאבי המכון לפרויקטים השונים. כן תתכנס ועדת ראשי היחידות או הועדה המצומצמת לפי דרישת אחד או יותר מראשי היחידות המעוניינות. במידה והדרישה לכינוס הועדה המצומצמת באה מראש יחידה שאינו חבר בוועדה המצומצמת, יוזמן ראש יחידה זה לדיון שיתקיים לפי דרישתו. ראש המכון ירכז את ישיבות ועדת ראשי היחידות (מלאה ומצומצמת) להוציא את הישיבות המיועדות לדיון במינוי ראש המכון והגשת המלצות לנשיא בנדון לפי סעיף 2.1, בהן לש ישתתף ראש המכון.

2.3 ועדה מייעצת

הועדה המייעצת תורכב מחברי ועדת ראשי היחידות, שני נציגי משרד התחבורה,נציג מע”צ (משרד העבודה) ונציגים אחרים מתחום התחבורה כפי שיקבעו מעת לעת ע”י ראש המכון בהתייעצות עם המנל”מ. תפקיד הועדה המייעצת יהיה לייעץ במכלול הנושאים הקשורים בחקר התחבורה. ועדה זו תקבל דיווח אחת לשנה על ביצוע המחקרים המבוצעים במסגרת המכון. בראש הועדה המייעצת יעמוד ראש המכון אשר ייכנסה לפחות פעמיים בשנה.

חברי הועדה המייעצת ימונו בצורה הבאה:

נציגי משרד התחבורה ע”י שר התחבורה

נציגי מע”צ ע”י שר העבודה

נציגי גופים אחרים ע”י ראשי גופים אלו.

3. סגל המכון

3.1 סגל אקדמי

כל המינויים האקדמיים של חברי המכון ייעשו ע”י היחידות המעוניינות. בכתב המינוי שלהם יצוין שחבר הסגל משתייך ליחידה מעוניינת פלונית ולמכון לחקר התחבורה. הם יהיו חברי סגל היחידה לכל דבר להוציא פעילותם המחקרית אותה יבצעו במסגרת המכון לחקר התחבורה. כל

מינוי יהיה לכל היותר לשלוש שנים, עם אפשרות של חידוש המינוי. ראש המכון יצורף לועדות המכינות וכן לועדות המקצועיות של חברי סגל המכון (לגבי מיני ולגבי העלאה בדרגה). כל מינוי חבר סגל למכון יהיה טעון הסכמת ראש המכון. יחד עם זאת יכולה יחידה מעוניינת לבקש מינוי של חבר סגל בשטח התחבורה מבלי שאותו חבר סגל ישתייך למכון. אולם היחידה תודיע על כך לראש המכון  חבר סגל הטכניון הרוצה להצטרף לסגל המכון (בנוסף להשתייכותו ליחידה כמוזכר לעיל) – הצטרפותו מותנית בהסכמת ראש היחידה וראש המכון. במקרה של חילוקי דעות יובא העניין להכרעת הנשיא (להוציא אורחים). כל התקנים של חברי סגל המכון יהיו במסגרת היחידות המעוניינות.

3.2 אורחים

בניגוד לאמור לעיל, יוכל המכון להזמין אורחים (כגון מדען אורח, פרופ’ אורח וכו’) או עמית מחקר, ע”ח תקציב מחקר, למכון בלבד (דהיינו, שלא בכפיפות ליחידות המעוניינות) לתקופה שלא תעלה על שנתיים. בכל מקרה שראש המכון יפנה למנל”א בבקשה להוצאת מינוי אורח, ישלחו העתקים לכל ראשי היחידות המעוניינות. המכון יעודד הזמנת אורחים מגורמי המשק והתעשייה המקומית על מנת שיוכלו לערוך מחקר בעל עניין משותף לטכניון ולגורמים אלו.

3.3 סגל טכני ומנהלי

סגל טכני ומנהלי של המכון ימונה ישירות ע”י המכון.

4. הוראה

חברי המכון יוכלו להציע קורסים אך ורק במסגרת היחידות האקדמיות המעוניינות.

5. מחקר

המכון יבצע מחקר בסיסי ושימושי בנושאי התחבורה, יעודד פרויקטי מחקר הדורשים ידע בשטחים הקשורים כגון הנדסה אזרחית, ארכיטקטורה ובינוי ערים, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת מכונות וכו’. יבוצעו מחקרים עם כוונות יישומיות בהשתתפות חוקרים מגורמי המשק והתעשייה, ויינתן ייעוץ תעשייתי עם אפשרות של שימוש במעבדות המכון לחוקרים אורחים מהתעשייה. המכון יעודד שיתוף פעולה עם גורמי המשק והתעשייה להחדרת רעיונות מדעיים לעניין התחבורה. המכון יכלול בתכנית הפעולה שלו הצעות מחקר של חברי המכון וידאג להשגת מימון מתאים.

6. תקציב

המכון יהווה יחידה תקציבית עצמאית. משכורתו של כל חבר המכון תשולם באמצעות היחידה האקדמית אליה הוא משתייך, אולם תקציבי המחקר והתפעול והתקציב לסגל הטכני, לאורחים ולעמיתי מחקר יינתנו ישירות למכון לחקר התחבורה. המכון יציב לעצמו כמטרה לכסות את תקציבו בעזרת מחקרים ממומנים שיבוצעו ע”י אנשי המכון. ראשי היחידות המעוניינות יהיו רשאים לקבל מידע שוטף על הפעילות הכספית של המכון, במידה ויהיו מעוניינים בכך.

7. יחידה מעוניינת

כיחידה מעוניינת תיחשב יחידה אשר לפחות לשני חברי סגל שלה יש מינוי במכון והם מבצעים את עיקר מחקרם במסגרת המכון, היחידות המעוניינות והמכון ישתפו פעולה בניהם ע”י העברות מתאימות של ציוד וע”י מתן עדיפות בניצול ציוד נדרש על מנת למנוע כפילויות בפעילות ולהבטיח ניצול מלא של המשאבים.

במקרה של מתקנים משותפים למכון וליחידות המעוניינות תינתן עדיפות לצרכי הוראה על פני צרכי המחקר.

8.                  

מכון זה מוקם במסגרת של ניסיון להגביר ולהעמיק את המחקר הבסיסי והשימושי בנושאי התחבורה בטכניון.

ראש המכון יגיש דו”ח פעילות והתקדמות שנתי משך שלוש השנים הראשונות, אשר יידון בועדת הפיתוח בהשתתפות המנל”מ.

כעבור שלוש שנים תיבדק הצלחת המשימה ויקבע אם המכון ימשיך להתקיים, ואם כן, באיזו צורה.